سرور مجازی ایران امین قم - 10Gbps

IR10GB-AMIN-P1
 • 1vCore CPU
 • 1GB RAM
 • 20GB SSD HDD
 • 500GB 1&1 Traffic
 • 10Gbps Port
 • KVM Virtualizor Virtualization
 • Yes Anti-DDos
 • 99.9% SLA
 • 1v4 & 1V6 IP
 • Linux,Windows,Mikrotik OS
IR10GB-AMIN-P2
 • 1vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 30GB SSD HDD
 • 1TB 1&1 Traffic
 • 10Gbps Port
 • KVM Virtualizor Virtualization
 • Yes Anti-DDos
 • 99.9% SLA
 • 1v4 & 1V6 IP
 • Linux&Windows&Mikrotik OS
IR10GB-AMIN-P3
 • 2vCore CPU
 • 3GB RAM
 • 40GB SSD HDD
 • 2TB 1&1 Traffic
 • 1Gbps Port
 • KVM Virtualizor Virtualization
 • Yes Anti-DDos
 • 99.9% SLA
 • 1v4 & 1V6 IP
 • Linux&Windows&Mikrotik OS