سرور مجازی ایران زیرساخت - TIC

IR-TIC-P1
 • 1vCore CPU
 • 1GB RAM
 • 20GB SSD HDD
 • 100GB 1&1 Traffic
 • 1Gbps Port
 • KVM Virtualizor Virtualization
 • Yes Anti-DDos
 • 99.9% SLA
 • 1v4 IP
 • Linux,Windows,Mikrotik OS
IR-TIC-P2
 • 1vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 30GB SSD HDD
 • 100GB 1&1 Traffic
 • 1Gbps Port
 • KVM Virtualizor Virtualization
 • Yes Anti-DDos
 • 99.9% SLA
 • 1v4 IP
 • Linux&Windows&Mikrotik OS
IR-TIC-P3
 • 2vCore CPU
 • 3GB RAM
 • 40GB SSD HDD
 • 100GB 1&1 Traffic
 • 1Gbps Port
 • KVM Virtualizor Virtualization
 • Yes Anti-DDos
 • 99.9% SLA
 • 1v4 IP
 • Linux&Windows&Mikrotik OS
IR-TIC-P4
 • 2vCore CPU
 • 4GB RAM
 • 50GB SSD HDD
 • 100GB 1&1 Traffic
 • 1Gbps Port
 • KVM Virtualizor Virtualization
 • Yes Anti-DDos
 • 99.9% SLA
 • 1v4 IP
 • Linux&Windows&Mikrotik OS